General Conditions

Algemene voorwaarden
De applicatie Geneto is een initiatief van: 
RL Solutions 
Halleweg 303
B-1500 Halle 
België 
BTW-BE0722.906.950
Email: info@geneto.be 

Hierna vermeld as ‘Geneto’.

Aarzel absoluut niet ons te contacteren indien je vragen of opmerkingen hebt over onze applicatie en dienstverlening. Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld steeds alle nuttige informatie en contactgegevens. 

1 ALGEMEEN

1.1 Deze licentievoorwaarden regelen op uitputtende wijze de rechtsverhouding uit overeenkomst die ontstaat tussen Geneto en de licentienemer. De licentienemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich registreert en gebruik maakt van onze applicatie en dienstverlening (ZIE artikel 2. Het aanbod van Geneto). Afwijkingen op de licentievoorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van enige vorm van algemene voorwaarden van de licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.2 Geneto behoudt zich het recht voor deze licentievoorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. De gewijzigde licentievoorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien licentienemer niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de licentievoorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor de datum waarop de gewijzigde licentievoorwaarden van kracht worden. 

2 WAT BIEDT GENETO?

2.1 Geneto is een online applicatie voor efficiënt klantenbeheer, opdrachtenbeheer, offertes en facturatie. Onze totaaloplossing bestaat uit verscheidene modules en functionaliteiten, naargelang de behoeften van de licentienemer. Geneto kan bijkomende voorwaarden stellen aan het gebruik van bepaalde functionaliteiten. Met een eenvoudige gebruikersinterface en een excellent support draagt Geneto bij tot maximale efficiëntie en tijdswinst in uw onderneming. 

2.2 Deze overeenkomst regelt het recht van de licentienemer om gebruik te maken van de applicatie, de geselecteerde modules en de bijkomende dienstverlening. De licentienemer zal dit recht op haar beurt toekennen aan de natuurlijke personen bevoegd voor het gebruik van de applicatie. De licentienemer is verantwoordelijk voor de daden, gedragingen, het gebruik en alle handelingen met betrekking tot applicatie en/of computerapparatuur uitgevoerd door haar personeel, medewerkers, directie en alle andere personen die zij gewild of ongewild, rechtstreeks of indirect toegang verleent tot de applicatie en/of computerapparatuur. 

2.3 Iedere licentienemer krijgt een beperkt recht van toegang en gebruik van applicatie en de eventuele bijkomende modules. Dit gebruiksrecht heeft betrekking op de webapplicatie en mobiele applicaties. Dit recht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de licentienemer geen recht om de applicatie op haar beurt te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven. 

2.4 De licentienemer beschikt over een recht om inhoud aan de applicatie toe te voegen. Zodra de licentienemer inhoud toevoegt verschaft hij aan Geneto een kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van onze applicatie aan te bieden. Deze licentie is onbeperkt in de tijd en ruimte. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 6 Intellectuele Eigendom”. 

2.5 De licentienemer kan er op vertrouwen dat Geneto alles in het werk stelt om een ononderbroken toegankelijkheid van de applicatie te garanderen. Geneto handelt steeds naar haar beste vermogen en heeft dan ook alle technische, niet-technische, organisatorische en juridische maatregelen getroffen die nodig en redelijk zijn om deze inspanningsverbintenis te garanderen. Dit betreffen zowel maatregelen op preventief als curatief vlak. De licentienemer erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Geneto een ononderbroken toegankelijkheid niet op absolute wijze garanderen. In geval van enige hinder door storing en onderbreking zal dit steeds op korte termijn hersteld worden. 

2.6 Geneto voorziet alle technische, niet-technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de goede en veilige werking van haar applicatie. Dit betreffen zowel maatregelen op preventief als curatief vlak. In geval van een gekend veiligheidsrisico zal Geneto de licentienemer dadelijk inlichten over de te nemen handelingen. Aangezien onze dienstverlening afhankelijk is van externe factoren (het internet, de rol van derden, etc.) is het niet mogelijk voor Geneto om hieromtrent absolute garanties te geven. De licentienemer erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat deze applicatie nooit volledige vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld in oorspronkelijke toestand. Bovenstaande verbintenissen worden bijgevolg gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis. 

2.7 De licentienemer krijgt de nodige virtuele ruimte ter zijn beschikking voor de bewaring van gegevens, informatie en bestanden (hier verder “inhoud”). Iedere licentienemer krijgt standaard 2 Gb virtuele ruimte toegewezen, behoudens individuele afwijkingen. De licentienemer kan vertrouwen dat Geneto alle mogelijke, redelijke maatregelen heeft genomen om de toegevoegde inhoud te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking en dito toegang. De licentienemer erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat ook op vlak van gegevensopslag geen absolute garanties kunnen worden geboden. Eén van deze maatregelen is het op geregelde basis maken van een back-up van de aanwezige inhoud. Geneto bepaalt zelf de frequentie van deze back-up maar verklaart dat de tijdspanne tussen het iedere back-up maximaal 48h betreft. 

2.8 Wij houden de kwaliteit van onze applicatie graag hoog door op geregelde basis onderhoudshandelingen en updates van de applicatie te verrichten. Deze handelingen vinden in principe plaats op een tijdstip dat gekenmerkt wordt door algemene verminderde activiteit op de applicatie, tenzij de omstandigheden anders verantwoorden. Het tijdvak waarin onderhoud plaats vindt telt niet mee voor enige berekening inzake toegankelijkheid en goede werking. 

2.9 De onderhoudshandelingen, aanpassingen en verbeteringen aan de applicatie kunnen een tijdelijke invloed hebben op de toegankelijkheid en goede werking van de applicatie zonder dat dit aanleiding geef tot enige vorm van vergoeding of andere remedie. Voor zover dit mogelijk en/of nuttig is zal Geneto deze handelingen ten laatste twaalf (12) uur op voorhand aankondigen via de gangbare elektronische communicatiemiddelen. 

2.10 De licentienemer kan steeds beroep doen op de ondersteuning die Geneto verleent. Geneto verbindt zich ertoe steeds een duidelijk en afdoend antwoord te formuleren op iedere relevante vraag of opmerking omtrent de werking van onze applicatie en dienstverlening. Vragen of opmerkingen van zuiver boekhoudkundige aard worden niet behandeld. Vragen en opmerkingen moeten steeds schriftelijk gesteld worden via email info@geneto.be 

2.11 De ondersteuning wordt verleend door onze medewerkers of een hiertoe aangestelde derde partij. Ondersteuning wordt enkel verleend binnen de kantooruren, zijnde van maandag tot vrijdag tussen 08:00 en 18:00. Dit behoudens nationale feestdagen en aangekondigde vakantieperiodes. Buiten deze tijden is steeds een noodnummer beschikbaar. 

3 VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIENEMER

3.1 Iedere licentienemer is verplicht zich te registreren om toegang te verkrijgen tot de applicatie door de aanmaak van een ‘account’. De licentienemer moet bij de registratie van het account een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weergeven. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het account als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de licentienemer om achterhaalde informatie te corrigeren of verwijderen. Geneto houdt geen actieve controle op aangemaakte accounts maar behoudt zich het recht voor gepaste maatregelen te treffen in geval van misbruik. 

3.2 Ieder account is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Een account is niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Geneto. De licentienemer is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het account gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het account, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet spoedig gemeld worden aan Geneto zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. 

3.3 De licentienemer verklaart voorafgaand aan zijn registratie kennis te nemen van de benodigde gespecificeerde computerapparatuur, (browser)programmatuur en telecommunicatievoorzieningen. De gebruikte apparatuur en software moet voldoen aan de duidelijk gecommuniceerde systeemvereisten van Geneto. De licentienemer moet eveneens beschikken over een (breedband-)internetaansluiting. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de licentienemer om zelf alle mogelijke maatregelen te nemen voor het ontvangen van onze applicatie. 

3.4 De licentienemer is verantwoordelijk om kennis te nemen van alle informatie omtrent de werking van onze applicatie en verklaart deze informatie te hebben vergaard door het aangaan van deze overeenkomst. Geneto is niet verantwoordelijk voor de gebrekkige toegang ten gevolge van onoordeelkundig gedrag van de licentienemer zelf. 

3.5 Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze licentievoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende niet-limitatieve opsomming van handelingen geldt dan ook als absoluut verboden: 

• Het is de licentienemer verboden om gebruik te maken van applicatieprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hier onder moet men spiders, crawlers, robots en gelijkaardige applicatie verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde. 

• Het is niet toegestaan onze applicatie te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten. 

• Het is niet toegestaan om andere licentienemeren en derde partijen te stalken en/of overtuigen van enige overtuiging. 

• Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de accounts van andere licentienemeren. 

• Het is niet toegestaan om tijdens de registratie gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. 

• Het is niet toegestaan om onze applicatie te gebruiken voor het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven, zoals bijvoorbeeld BTW-fraude, valsheid in geschrifte en oplichting. 

3.6 Indien licentienemers inhoud kunnen toevoegen aan Geneto kunnen wij absoluut niet tolereren dat deze inhoud volgende kenmerken bevat: 

• Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Het betreft hier inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch van aard is en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden. 

• De verspreiding van inhoud die schade aan andere licentienemers en gebruikers van de applicatie kan toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. 

• Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere licentienemers, gebruikers en/of derden schendt. 

• Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten. 

3.7 De licentienemer moet zich onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van Geneto en de bijkomende dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Gezien het risico op schadelijk netwerk- of systeembelasting of overbelasting van onze applicatie en diensten bij excessief gebruik zal Geneto de licentienemer informeren over zijn gedrag en verplichten de nodige maatregelen te treffen om zijn gebruik te minderen. Indien de overbelasting van structurele aard is moeten de partijen op eenvoudig schriftelijk verzoek van Geneto in overleg treden teneinde een oplossing hiervoor te vinden. Geneto behoudt het recht om zolang de overbelasting plaats vindt haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zodat het kwaliteitsvol gebruik van andere licentienemers gegarandeerd wordt. 

3.8 Geneto behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de licentienemer in strijd handelt met de licentievoorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Geneto behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel, zoals de tijdelijke en/of permanente en gehele en/of gedeeltelijke beperking van het gebruiksrecht. De verwijdering van een account kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud impliceren. 

3.9 Bovengenoemde maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. De licentienemer heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen. 

3.10 Indien de licentienemer van oordeel is dat Geneto deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal Geneto deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat wij verplicht zijn de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen. Schorsing doet eveneens geen afbreuk aan de verplichtingen van de licentienemer uit deze overeenkomst en doet evenmin afbreuk aan het recht op onmiddellijke beëindiging door Geneto. 

4 DUUR

4.1 De duur van deze overeenkomst bedraagt één (1) jaar. De overeenkomst kan bij het verstrijken van iedere duur door iedere partij worden opgezegd. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie maand voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst. Bij gebreke aan een opzegging wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van één (1) jaar. 

5 OPZEGGING

5.1 Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Dergelijke onmiddellijke beëindiging kan slechts mits aangetekende ingebrekestelling waarin de andere partij de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De beëindiging doet geen afbreuk aan de verdere rechten van de partij die zich daar op beroept, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade geleden ten gevolge van uw inbreuk op de verplichtingen. 

5.2. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen gedurende een termijn van 2 maanden of meer en dit ten gevolge van een situatie van faillissement of collectieve schuldenregeling, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. De in gebreke blijvende partij blijft wel gehouden om al haar verplichtingen tot op het moment van dagtekening van het aangetekend schrijven na te komen. 

5.3 Indien deze overeenkomst, om welke reden dan ook, vroegtijdig een einde neemt kan de licentienemer onder geen beding het reeds betaalde bedrag voor de resterende maanden van de duur van de oorspronkelijke overeenkomst terugvorderen. 

5.4 De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de licentienemer geen toegang meer heeft tot onze applicatie, ge-uploade inhoud en onze bijkomende dienstverlening. Geneto verbindt er zich toe deze gegevens niet te verwijderen gedurende minstens zestig kalenderdagen die volgen op de deactivering teneinde een correcte gegevensmigratie of eenvoudige heractivatie te garanderen. Indien de licentienemer niet tijdig handelt kan de geuploade inhoud na verstrijken van de gegarandeerde termijn onmiddellijk en onherroepelijk verwijderd worden. 

6 VERGOEDING

6.1 Onze tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in onze tarieven kunnen ook na de totstandkoming van deze overeenkomst gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten worden steeds vooraf duidelijk aan de licentienemer meegedeeld en vallen volledig voor diens rekening. 

6.2 Onze tarieven worden jaarlijks herzien volgens het indexcijfer der consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (tarief x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer. 

6.3 Geneto heeft eveneens het recht haar tarieven jaarlijks aan te passen. Indien het tarief voor het volgende facturatiejaar gedurende de lopende overeenkomst wordt aangepast ontvangt de licentienemer ten laatste vijftien (15) kalenderdagen voor de jaarlijkse facturatie een kennisgeving van het nieuwe tarief via de relevante elektronische communicatiemiddelen. De licentienemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, uiterlijk één maand na kennisname van de wijziging van het tarief. 

6.4 Geneto biedt de mogelijkheid om uw documenten per post te laten versturen. Geneto laat het document printen, zorgt voor een voldoende frankering van de omslag. De prijs die hiervoor wordt aangerekend is steeds duidelijk zichtbaar in de applicatie zelf. Deze extra kosten worden maandelijks en apart van de licentie gefactureerd. 

6.5 De aan Geneto verschuldigde vergoedingen dienen voldaan te worden op de rekening van Geneto binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldatum verkeert de licentienemer van rechtswege in verzuim en is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van 12 % per jaar van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10 % van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €30. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Geneto om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. 

6.6 Rechten worden aan licentienemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat licentienemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen, hierin begrepen rente en kosten van invordering, tijdig en volledig betaalt. Alle aan de licentienemer geleverde zaken blijven eigendom van Geneto, totdat alle bedragen die de licentienemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, inclusief rente en kosten van invordering, volledig voldaan zijn. 

7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 De applicatie Geneto wordt als creatie beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en meer bepaald het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze applicatie zelf is beschermd door het auteursrecht, het applicatierecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze applicatie wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Deze rechten komen uitsluitend toe aan de rechthebbende partijen. In het kader van deze overeenkomst vindt er geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats. Het is de licentienemer niet toegestaan om gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan deze intellectuele eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. 

7.2 Iedere licentienemer die inhoud aan onze applicatie toevoegt is verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die hier op rusten. De licentienemer verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de licentienemer een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Geneto. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de licentienemer. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat Geneto gepaste acties kan ondernemen. 

8 KLACHTEN

8.1 Geneto waakt streng over de kwaliteitsvolle uitvoering van haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Indien de licentienemer geconfronteerd wordt met een gebrek stellen wij alles in het werk om hiervoor een spoedige oplossing te vinden. Er is sprake van een gebrek indien de situatie een effect op de toegankelijkheid en/of goede werking van de applicatie heeft en dit gebrek aantoonbaar of reproduceerbaar is. 

8.2 Als licentienemer ben je verplicht de uitvoering van onze producten en diensten onmiddellijk en steeds te controleren op mogelijke gebreken, fouten en tekortkomingen van onze kant uit. Ieder gebrek moet door de licentienemer gemeld worden binnen zeven (7) dagen na kennisname van het gebrek. Deze melding moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan Geneto gebeuren. De licentienemer heeft slechts recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering. Wij zoeken steeds spoedig naar een oplossing voor het gebrek maar afhankelijk van de gebrek is een onmiddellijke en definitieve oplossing niet steeds mogelijk. De oplossing kan voorzien worden door middel van alle mogelijke elektronische communicatiemiddelen. Het is de verantwoordelijkheid van de licentienemer om alle nodige en redelijke medewerking te voorzien om tot een spoedige oplossing te komen. Dit impliceert, onder andere, de overdracht van alle benodigde gegevens en de activatie van ‘hulp op afstand’. De licentienemer begrijpt en aanvaardt dat een oplossing niet steeds gelijk staat aan een herstel van de oorspronkelijke toestand. 

8.3 Geneto is slechts aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Geneto is in dit geval verantwoordelijk voor handelingen van haar medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan € 5000 

8.4 Geneto is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. Deze opsomming is op niet-limitatieve wijze vastgesteld. 

8.5 Geneto, haar directie en werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor gedragingen en de daaruit voortvloeiende schade van andere Gebruikers en/of derden. Indien de licentienemer door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Geneto in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Geneto te vrijwaren van elke mogelijke vorderingen en schade die zij hierdoor kan oplopen. 

8.6. Geneto kan in geen geval aansprakelijk zijn indien de licentienemer zich bedient van applicatie en/of programmatuur van derden die een impact heeft op de werking van de applicatie. Het gebruik van vreemde applicaties en software is dus steeds op eigen risico. 

8.7 Geneto is niet gehouden tot haar verplichtingen in geval van overmacht en/of vreemde oorzaak. Dit is elke situatie die vooraf onvoorzienbaar was of onoverkomelijk indien wel voorzienbaar en Geneto hierdoor haar verplichtingen niet kan nakomen. Overmacht wordt op de meest ruime zin geïnterpreteerd en omvat eveneens handelingen van derden. In dat geval worden alle verplichtingen van Geneto die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort gedurende de duur van de situatie. Geneto is niet gehouden tot enige schadevergoeding in dat geval. 

8.8 Zodra blijkt dat de overmacht en/of vreemde oorzaak van blijvende aard is en gedurende meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Geneto werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de licentienemer. 

9 CONFIDENTIALITEIT

9.1 Partijen komen overeen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of welke redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. 

9.2 Geneto staat in voor een vertrouwelijke omgang van de door de licentienemer toegevoegde inhoud, en zal deze inhoud niet gebruiken voor enig ander dan het in deze overeengekomen doel. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk-makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade, inclusief juridische stappen, die het gevolg is van de inbreuk. 

10 PRIVACY

10.1 Geneto verzamelt persoonsgegevens van natuurlijke personen die voor rekening van de licentienemer gebruik maken van de applicatie en in die context persoonsgegevens vrijgeven aan Geneto, waaronder, doch niet beperkt tot: werknemers van de licentienemer, alsook bestuurders, aangestelden, vrijwilligers, etc. Geneto verwerkt deze persoonsgegevens om een goede dienstverlening te kunnen bieden. Iedere verwerkingshandeling van Geneto zal in overeenstemming zijn met de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hierna “GDPR”. Wij verwijzen u graag door naar onze Privacyverklaring. Voor meer informatie over de precieze doeleinden van de verwerking, alsook over de categorieën van verwerkers waar wij beroep op doen en over de categoriëen persoonsgegevens die wij verzamelen. 

10.2 De licentienemer gebruikt onze applicatie voor zijn eigen doeleinden (klantenbeheer) en verwerkt hierbij persoonsgegevens. Conform de GDPR is de licentienemer in dat opzicht verwerkingsverantwoordelijke aangezien hij bepaalt welke persoonsgegevens verzameld worden, alsook de doeleinden en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Licentienemer aanvaardt dat Geneto in deze context optreedt als loutere gegevensverwerker die handelt volgens instructies van de licentienemer. De licentienemer verbindt zich ertoe aan zijn medewerkers mee te delen dat hij beroep doet op de diensten van een externe verwerker die dezelfde privacystandaarden toepast als hijzelf. Daarnaast adviseren wij alle licentienemers om in overeenstemming met de GDPR te handelen door alle betrokkenen voldoende te informeren over de doeleinden waarvoor hun persoonsgegevens worden verzameld en door de benodigde toestemmingen te verkrijgen. 

11 PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

11.1 Onze applicatie maakt gebruik van de producten en/of diensten van derde leveranciers. Geneto heeft deze derde leveranciers na een uitgebreide en vergelijkende studie geselecteerd. Hierdoor wordt de goede werking van onze applicatie in principe gegarandeerd. In geval de derde leverancier haar verplichtingen niet nakomt en hierdoor een gebrekkige uitvoering veroorzaakt zal, behoudens de toepassing van artikel 8.2 en los van enige rechtstreekse vordering tussen de licentienemer en de derde leverancier, de aansprakelijkheid van Geneto beperkt blijven tot maximaal de hoogte van de overeengekomen vorderingsrechten tussen Geneto en de derde leverancier. 

11.2 De licentienemer kan onze applicatie in combinatie met de producten en/of diensten van derde partijen gebruiken. Het gebruik van deze producten en/of diensten doet een rechtsverhouding tussen de licentienemer en de derde partij ontstaan waarin Geneto geen partij is. De derde partij is hierbij volledig onafhankelijk van Geneto ongeacht het bestaan van eventuele vermeldingen en/of verwijzingen naar deze derde partijen in de communicaties van Geneto. Iedere medewerking die Geneto verleent ter versterking van de compatibiliteit en integratie tussen de applicatie en die producten en/of diensten van derde partijen betekent niet automatisch een goedkeuring of onderschrijving van deze derde partijen. Het is de verantwoordelijkheid van de licentienemer om zelf toe te zien op de goede werking en kwaliteit van eventuele integraties en geïmporteerde gegevens. 

12 ALGEMEEN

12.1 Geneto kan haar rechten of plichten uit deze overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Deze derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. Dit kan zonder de toestemming van de licentienemer en zonder enige schadevergoeding. 

12.2 De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Geneto heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Het gebruik van titels in deze licentievoorwaarden heeft een louter illustratieve waarde. 

12.3 Deze licentievoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, hierbij direct uitsluitend de bepalingen van het Weens koopverdrag. 4. Iedere vorm van geschil, onenigheid of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.