Privacyverklaring

De applicatie Geneto zoals beschikbaar op https://app.geneto.technology (hierna: de ”Applicatie”) wordt aangeboden door:

RL Solutions GCV (hierna: “Geneto”, “Wij” en “Ons”)
Halleweg 303
B-1500 Halle
Belgique
BTW-BE0722.906.950
Telefoon: 0499 56 74 52
Email: info@geneto.be

DEFINITIES

Voor het verdere verloop van deze Privacyverklaring dienen volgende begrippen te worden begrepen zoals hieronder uiteengezet:

 • Licentienemer(s): betreft iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar professionele activiteit beroep doet op de dienstverlening vanGeneto en in die context een licentie heeft verkregen op de Applicatie;
 • Gebruiker: betreft iedere natuurlijke persoon die voor rekening van de Licentienemer gebruik maakt van de Applicatie en in die context persoonsgegevens vrijgeeft aan Geneto, waaronder, doch niet beperkt tot: werknemers van de Licentienemer, alsook bestuurders, aangestelden, vrijwilligers, etc. (hierna ook: “je” en “jou”);
 • Klant(en): betreft iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens op de Applicatie worden geplaatst door een handeling van de Licentienemer of een Gebruiker, met de uitdrukkelijke uitsluiting van Gebruikers.
 • Betrokkene(n): betreft iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens op de Applicatie worden geplaatst en aldus worden verwerkt door Geneto, waaronder: Gebruikers en Klanten.

WAAROM EEN PRIVACYVERKLARING?

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker, conform de geldende privacywetgeving, op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Geneto kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens.

Als Gebruiker stel je bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken persoonsgegevens van alle Gebruikers (en breder: van alle Betrokkenen) in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de “GDPR” is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Geneto behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruikers. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

WIE VERWERKT PERSOONSGEGEVENS VIA DE APPLICATIE?

Geneto als verwerkingsverantwoordelijke

Ten aanzien van de Gebruikers is Geneto “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR. Geneto bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens van Gebruikers verzameld worden, alsook de doeleinden en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Met uitzondering van de uiteenzetting onder artikel 3.2 (“Geneto als verwerker”) handelt deze Privacyverklaring uitsluitend over de verwerkingshandelingen die Geneto stelt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Geneto heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van alle Gebruikers te beschermen. Geneto gebruikt een verscheidenheid aan adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om de persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Geneto plaatst de persoonsgegevens die de Gebruikers aanleveren in een gecontroleerde, veilige omgeving, waarbij de persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Geneto doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Dit doet Geneto om een goede dienstverlening te kunnen verzekeren. Een “verwerker” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Geneto doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden (bijv. Google Analytics);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden(bijv. Google Calendar);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. Amazon SES);

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers heeft Geneto de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als Geneto. Voor wat betreft de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, wordt verwezen naar artikel 7 (“Wie ontvangt jouw gegevens?”).

Geneto als verwerker

De Gebruiker erkent dat hij zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid draagt op het vlak van gegevensverwerking. Wanneer de Gebruiker persoonsgegevens van Klanten opgeeft in de Applicatie, handelt deze in opdracht en volgens de instructies van de Licentienemer. Die laatste heeft hierbij de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, aangezien de Licentienemer alleen beslist welke persoonsgegevens van Klanten worden verzameld, zonder tussenkomst van of controle door Geneto.

De Gebruiker begrijpt dat Geneto in deze context slechts als verwerker optreedt die instaat voor de goede technische werking van de Applicatie. In dat verband heeft Geneto de Licentienemer er reeds in onderlinge contractuele verhoudingen op gewezen dat deze zijn Klanten op afdoende wijze moet informeren over de doeleinden waarvoor hun persoonsgegevens worden verzameld. De Licentienemer dient de Gebruikers uiteraard te wijzen op hun verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens van Klanten. Uiteraard heeft Geneto ook hier de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de Klanten te beschermen.

OP WELKE JURIDISCHE BASIS VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENSVAN GEBRUIKERS?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens van Gebruikers op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Licentienemer, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar de Licentienemer;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Geneto verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Applicatie. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de functionaliteiten van de Applicatie. Daarenboven verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om de Gebruiker de goede technische werking van de Applicatie te garanderen. Wij maken gebruik van verscheidene middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele(technische) fouten in de Applicatie te detecteren:

 • Cookies: wij gebruiken cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld ingelogd blijven) en om eventuele fouten op de Applicatie op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken;
 • Log-informatie:      dit       betreft informatie     zoals  het     IP-adres          en      diverse telecommunicatie-gegevens.
 • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware-, softwareen netwerkinformatie.
 • Local storage informatie.

Verder verzamelen wij via onze Applicatie ook locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) wordt bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om jouw precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze Applicatie te garanderen.

De Applicatie verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van gebruikersnavigatie op de Applicatie. De verzamelde informatie kan voor externe analyse naar derde partijen verzonden worden, maar enkel voor zover wij een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Geneto en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Geneto zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Geneto verzamelt persoonsgegevens van Gebruikers om iedere Gebruiker van onze Applicatie een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Applicatie. Geneto behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Beheer van de Applicatie: het beantwoorden van rechtstreekse vragen; het verlenen van individuele ondersteuning; de facturatie van bijkomende diensten/producten; het aanbieden van algemene informatie, productinformatie en nieuwsbrieven; de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen;
 • Detectie en melding van fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Beheer van geschillen;
 • Gepersonaliseerde aanbiedingen indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

WIE ONTVANGT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Geneto. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij wanneer je ons jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover Geneto de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de

Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 6 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Garantie      van    een    rechtmatige en      veilige verwerking  van    de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 6. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Geneto om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Geneto zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Geneto kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Geneto verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

 • HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar RL Solutions GCV, Halleweg 303, 1500 Halle, België of via e-mail aan info@geneto.be.

Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk vijftien (15) werkdagen na het ontvangen van jouw verzoek.

 • MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geneto, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/ ).